Shao-Hai Li and Kang-Qiang Lu are awarded Excellent Doctoral Dissertation

Shao-Hai Li and Kang-Qiang Lu are awarded Excellent Doctoral Dissertation of Fuzhou University. Congratulations!